Rekisteri -ja tietosuojaseloste

Tämä on Tmi Hierontaiatros Isto Toropaisen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Hierontaiatros Isto Toropainen
Ojahaanrinne 2
01600 Vantaa

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Isto Toropainen
it@hierontaiatros.com,
041-550 6810

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

Henkilön suostumus (yhteydenotto tai rekisteröityminen ajanvarauspalveluun).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai ajanvaraustilanteesta, jossa asiakas luovuttaa nämä tiedot palveluntarjoajalle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. 

Tietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään Suomessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. 

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu (Hierontaiatros Isto Toropainen tai hänen tiloissaan työskentelevät itsenäiset elinkeinonharjoittajat, jotka suorittavat hierontapalveluita Hierontaiatroksen toimitiloissa). 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Laadittu 20.8.2018. Viimeisin muutos 21.2.2023.